Inovácie výrobného procesu

Inovácie výrobného procesu​

Prijímateľ:
Názov:      ENLIT spol. s r.o.
Sídlo:        Priemyselná 1497/18b
IČO:          46251677

Názov projektu:  
ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ENLIT spol. s r.o. 

Hlavný cieľ projektu:
Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ENLIT spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu:
Senica

Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program:
Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

3     Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:

3. 3  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ:

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

www.opvai.sk

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o. | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok |
WebSys

ENLIT spol. s r.o.
Priemyselná 1497/18b
905 01  Senica
Slovenská republika 

IČO: 46251677
IČ DPH: SK2023298288

+421 905 556 800 – obchod 
+421 915 089 654 
+421 948 284 708 – sklad 

info@enlit.sk
www.enlit.sk

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o.   |  Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok

WebSys