Inovácie výrobného procesu

Prijímateľ:

Názov:      ENLIT spol. s r.o.
Sídlo:        Priemyselná 1497/18b
IČO:          46251677


Názov projektu:  

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ENLIT spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ENLIT spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu:

Senica

Poskytovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program:

Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:

3. 3  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ:

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

www.opvai.sk

    

     

    

       

       

       

       

      

     

      

        

  

video